Tag Archives: โรงเรียนคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดี การจัดการศึกษามีความมุ่งหมายให้เยาวชนของชาติเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งมีหลักการในการพัฒนาด้านคุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วมนั้นเอง การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ จำเป็นต้องมีระบบพี่เลี้ยง เพื่อสร้างความอบอุ่น มั่นใจด้วยความเป็นกัลยาณมิตรจากโรงเรียนพี้เลี้ยงที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพแล้ว ดังนั้นโรงเรียนคุณภาพจะมีความพร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมการบริการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความเชื่อมั่น ศรัทธาส่งบุตรหลายเข้าเรียนในโรงเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความสำเร็จของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนคุณภาพ จึงเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านกายภาพและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเข้มแข็งด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1. ด้านกายภาพ โรงเรียนต้องมีสภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวนงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้
โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ครบถ้วนเพียงพอ โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ครบถ้วนเพียงพอ โรงเรียนมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีศักยภาพมีจำนวนครบถ้วนเพียงพอ
2. ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศใน 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมีความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี โรงเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ โรงเรียนมีสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ดังนั้นการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพจึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า “จัดการศึกษาโดย ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั้งในเมืองและชนบทพร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน การศึกษาจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู่กับความยากจน”(Quality student-centred education is provided for everyone with distribution of equitable education opportunities, in cities, rural and outreached areas. Education leads to people,s vigour building. Vigourous and knowledgeable people are powerful capital to fight with poverty.)

Advertisements